วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 54 ค่ายสุนิตา


         เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 23  ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมที่ค่ายสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  19-21 ธันวาคม  2554  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม  โรงเรียนบ้านมะเมียง  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ  โรงเรียนบ้านจีกแดก  โรงเรียนบ้านถนนหัก  โรงเรียนบ้านนาครอง และโรงเรียนมหาราช๔  มีเครือข่ายที่ 19  โรงเรียนบ้านหนองคันนาร่วมทำการฝึกด้วย 
          ลุกเสือได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การเดินทางไกล  การดำรงชีพ  เงื่อนเชือก  บุกเบิก  การทดสอบกำลังใจ และสันทนาการ  ได้เจอเพื่อนต่างโรงเรียนมากมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างจิตสำนึก  สร้างความรับผิดชอบ  สร้างระเบียบวินัยเป็นอย่างดี

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

กีฬาเครือข่ายที่ 23


          เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 23  ได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายขึ้นตั้งแต่วันที่  12-21 กันยายน  2554 โดยมีกรีฑา-กีฬา หลายประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ วอลเลย์บอล แฮนด์บอล เทนเบิลเทนนิส เปตอง รุ่น 12 ปีและ 15 ปี ในพิธีเปิดมีท่านชูศักดิ์  แอกทอง  สส.มาเป็ญชฯประธานในพิธีเปิดโดยเปิดวันที่  19 กันยายน 2554  พิธีปิดวันที่ 21 กันยายน 2554 มีนายวุฒิไกร  สมเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธาน
         ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสามจำนวน 60,200  บาท  ผลการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ศิลปหัตถกรรมเครือข่ายที่ 23


     เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 23 (โชคนาสาม)ได้จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเครือข่ายไปแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขต  วันที่ 8-9 กันยายน  2554  ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3  โดยนายวุฒิ  อุดมสินานนท์  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  และเยี่ยม  ให้กำลังใจ ชมผลงานเด็ก  พร้อมให้โอวาส  ทางเครือข่ายที่ 23 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่ายิ่ง

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

               วันที่  29-31  ธันวาคม  2553  เครือข่ายการศึกษาที่  23  ได้ร่วมกันเข้าค่ายพักแรมที่  ค่าย  S.P. แคมป์  อ.ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีโรงเรียนที่ร่วมเข้าค่ายพักแรม 1.โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 2.โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ  3.โรงเรียนบ้านถนนหัก  4.โรงเรียนบ้านนาครอง  5.โรงเรียนมหาราช๔  6.โรงเรียนบ้านจีกแดก  รวมทั้งสิ้น  6  โรง  มีลูกเสือ-เนตรนารีจำนวน  585  คนและผูบังคับบัญชาลูกเสืออีก  73  คน
     การนี้ขอชื่นชมเด็กนักเรียนทุกท่านที่มีความอดทน  ทุกโรงที่อดทนต่อความหนาวเย็นของบรรยายกาศ อ.ครบุรี และชื่นชมเป็นพิเศษกัความซื่อสัตย์ขอเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคารอง  ที่เก็บเงินส่งคืนเจ้าของ  ครูท่านใดที่อยาได้ภาพก็กดที่ภาพแล้วก็เลือโหลดเอาไปนะครับ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย" มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข

ตลาดนัดวิชาการ ถนนคนเรียน

          
                โรงเรียนบ้านโชคนาสามเป็นแม่ข่ายคุณธรรมได้นำผลงานของโรงเรียนลูกข่าย  ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านละลมละไซ  โรงเรียนบ้านหนองปรือเข้าร่วมแสดงผลงานการจัดโครงงานคุณธรรม  เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2553  และส่งประกวดโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมตอนต้นเรื่อง  โครงงเติมวินัยใส่ความดีเทิดไท้ภูมีองค์ราชันย์ผลปรากฎได้รับรางวัลชนะเลิศ  ก็ขอแสดงความยินดีกับครู  นักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้วย

เจ้าภาพจัดประชุม ผอ.สถานศึกษา อ.วังน้ำเขียว

     เครือข่ายจัดการศึกษาที่  23  ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  3  ให้ทำการจัดประชุมนิกสถานที่ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่  20-21  ธันวาคม  2553  ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง  มาเป็นประธานในพิธี